LOTNISKO BIAŁA PODLASKA

Teren po byłym lotnisku wojskowym zlokalizowany jest w południowej części miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu przebiega międzynarodowa linia kolejowa E20 biegnąca od Madrytu, przez Warszawę do Moskwy. »

Teren po byłym lotnisku wojskowym zlokalizowany jest w południowej części miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu przebiega międzynarodowa linia kolejowa E20 biegnąca od Madrytu, przez Warszawę do Moskwy.
Kompleks lotniska obejmował około 600 ha terenu. W chwili obecnej 327 ha terenu przeznaczone jest na kontynuowanie funkcji lotniska. Wg. różnych analiz mogłoby to być lotnisko obsługujące transport cargo. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego daje szerokie możliwości inwestorom.
W skład kompleksu wchodzi również ok. 113 ha przeznaczonych pod planowaną podstrefę ekonomiczną. Duże udogodnienia w tej kwestii daje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczający lokalizowanie na tym terenie również działalności produkcyjnej. «

Materiały do pobrania

O lotnisku

Lotnisko stanowi nieruchomość zabudowana położona w południowej części miasta Biała Podlaska, wykazana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009r. Nr. 3, poz. 12).

Zabudowę przedmiotowej nieruchomości stanowią:

 • budynek portu lotniczego z wieżą (1987r.) o pow. użyt. 2312 m²,
 • budynek garażowy z kotłownią (1987r.) o pow. użyt. 410 m²,
 • budynek eskadrowy (1982r.) o pow. użyt. 315 m²,
 • budynek eskadrowy (1978r.) o pow. użyt. 273 m²,
 • budynek trafostacji (1981r.) o pow. użyt. 365 m²,
 • 2 budynki trafostacji (1981r.) o pow. użyt. 84 m² każdy,
 • Budynek przepompowni ścieków (1987r.) o pow. użyt. 18 m²

oraz budowle

 • zasiek na opał z płyt betonowych,
 • ujęcie wody – hydrofornia,
 • strzelnica samolotowa,
 • ogrodzenie części lotniskowej o dł. 13.535 mb,
 • droga startowa DS.-1 o pow. 197.188 m²,

 • droga startowa DS.-3 o pow. 61.822,5 m²,
 • centralna płaszczyzna postoju samolotów PPS z instalacją oświetlenia o pow. 52.956 m²,
 • płaszczyzna postoju samolotów PPS o pow. 13.320 m²,
 • główne miejsce postoju samolotów CMP o pow. 21.350 m²,
 • drogi kołowania DK o pow. 128.580 m²,
 • drogi samochodowe o pow. 36.375 m²,
 • linie energetyczne kablowe o dł. 13.133 mb.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „LOTNISKO” zatwierdzonym uchwałą Nr IV/79/02 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 maja 2002r. - ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 72, poz. 1534 z dnia 17 lipca 2002r., działka nr ewid. 2005/54 znajduje się na terenach oznaczonych na planie lit.:

 • A5 P,SM,sh,u, tj. jako podstawowe przeznaczenie ustala się funkcję przemysłowo magazynową, składy, magazyny, drobny przemysł, warsztaty napraw dla lotniska, teren aktywności gospodarczej wspomagający port lotniczy. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza się:
  a) usługi towarzyszące, składy i magazyny,
  b) usługi handlu, teren aktywności gospodarczej, obiekty usługowe i produkcyjne
  o uciążliwości nie przekraczającej granic własnej działki,
 • A6 SM,SH,u,mz, tj. jako podstawowe przeznaczenie ustala się teren zabudowy składy, magazyny, drobny przemysł, teren aktywności gospodarczej, port lotniczy
  z urządzeniami towarzyszącymi; jako funkcję uzupełniającą wprowadza się zabudowę usługową i mieszkaniową, przebudowę i adaptację obiektów po jednostce wojskowej. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza się:
  a)składy i magazyny,
  b)usługi handlu i inne niezbędne funkcje wynikające z programu portu lotniczego, obiekty usługowe i produkcyjne o uciążliwości nie przekraczającej granic własnej działki,
 • A7 KL,u,zi, tj. jako podstawowe przeznaczenie ustala się teren portu lotniczego z urządzeniami towarzyszącymi. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza się funkcję uzupełniającą, usługi administracji, handlu, gastronomii, rekreacji i inne niezbędne do funkcjonowania portu lotniczego oraz zieleń izolacyjną.

Natomiast działka nr ewid. 2005/130 znajduje się na terenach oznaczonych na planie lit.:

 • A6 SM,SH,u,mz, tj. jako podstawowe przeznaczenie ustala się teren zabudowy składy, magazyny, drobny przemysł, teren aktywności gospodarczej, port lotniczy z urządzeniami towarzyszącymi; jako funkcję uzupełniającą wprowadza się zabudowę usługową i mieszkaniową, przebudowę i adaptację obiektów po jednostce wojskowej. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza się:
  a) składy i magazyny,
  b) usługi handlu i inne niezbędne funkcje wynikające z programu portu lotniczego, obiekty usługowe i produkcyjne o uciążliwości nie przekraczającej granic własnej działki,

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „LOTNISKO” zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/137/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 15 czerwca 2010r.- ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 88, poz. 1611 z dnia 11 sierpnia 2010r./, część działki nr ewid. 2005/54 znajduje się na terenach oznaczonych na planie lit.:

 • 16 U/S/P tj. tereny usług komercyjnych, składów i magazynów oraz obiektów produkcyjnych,
 • 7 KDL tj. tereny dróg publicznych; ulice lokalne,
 • 4 KDZ tj. tereny dróg publicznych; ulice zbiorcze.

Działka nr ewid. 2005/129 znajduje się na terenach oznaczonych na planie lit.:

 • 16 U/S/P tj. tereny usług komercyjnych, składów i magazynów oraz obiektów produkcyjnych,
 • 7 KDL tj. tereny dróg publicznych; ulice lokalne.

Natomiast działka nr ewid. 2005/106 znajduje się na terenach oznaczonych na planie lit. 23 KL tj. tereny portu lotniczego.

Historia lotniska

Podlaska Wytwórnia Samolotów (PWS) powstała w Białej Podlaskiej w dniu 27 listopada 1923 roku z inicjatywy m.in. Stanisława Różyczki de Rosenwerth i inż. Witolda Rumbowicza jako spółka z o.o.. W 1924 została roku przekształcona w spółkę akcyjną. Produkcję uruchomiono we wrześniu 1924 r. Zajmowała 31 ha terenu (licząc z lotniskiem), posiadała ok. 15 000 m² warsztatów i zatrudniała w połowie 1925 r. 470 pracowników. Po utworzeniu podjęła licencyjną produkcję samolotów Potez XV. Pod koniec 1932 roku wytwórnia została upaństwowiona a w 1936 roku została podporządkowana Państwowym Zakładom Lotniczym. W latach 1931-1939 PWS wyprodukowała 1537 samolotów oraz kilkadziesiąt szybowców. Głównymi konstruktorami byli: S. Cywiński, Z. Ciołkosz, A. Grzędzielski i A. Zdaniewski. 4 września 1939 r., po wybuchu II wojny światowej i bombardowaniu niemieckiego Luftwaffe, zniszczono około 70% fabryki. Jej pozostałości zostały rozgrabione przez żołnierzy sowieckich.

W latach 1971-2003 teren miał status lotniska wojskowego. Lotnisko funkcjonowało w strukturze organizacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Aktem notarialnym z dnia 1.12.2009 r. – umową darowizny, nieruchomości stanowiące działki nr 123/10, 123/13, 123/14, 921/2, 933/6 położone w obrębie Wólka Plebańska, działka nr 2005/54 położona w obrębie 4 Biała Podlaska i działki nr 49/2, 48/2 położone w obrębie Hola – objęte wykazem lotnisk trwale niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane do realizacji ich zadań, wymagających zachowania ich lotniczego charakteru, o łącznym obszarze 327,1073 ha, zostały przekazane przez Wojewodę Lubelskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, na rzecz Gminy Miejskiej Biała Podlaska w celu rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego.

Kolejnym aktem notarialnym z dnia 8.12.2009 r. Skarb Państwa darował na rzecz Gminy Miejskiej Biała Podlaska nieruchomości położone w Białej Podlaskiej, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 2005/1 i 2005/2 o łącznym obszarze 73,6859 ha z przeznaczeniem na założenie lotniska cywilnego użytku publicznego i na tereny inwestycyjne specjalnej strefy ekonomicznej.

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15.12.2015r. teren ten został wpisany do ewidencji lądowisk pod numerem 339.

Oferta wynajmu

Kompleks lotniska usytuowany jest w południowej części miasta. Prowadzi do niego łatwy dojazd z drogi wojewódzkiej nr 812. W pobliżu kompleksu usytuowany jest hotel z restauracją, dworzec PKP oraz przystanek komunikacji miejskiej. Rozległy, zielony teren, jedne z najdłuższych w kraju pasy startowe oraz korzystna infrastruktura tele-techniczna, dostęp do łączy prądu, wody i szybkiego internetu - sprawiają, że lotnisko może być miejscem organizacji różnorodnych wydarzeń:
- wyścigów samochodowych,
- zawodów driftowych,
- festynów,
- koncertów,
- pikników,
- pokazów,
- wystaw plenerowych,
- imprez integracyjnych,
- oraz wielu, wielu innych!

długośćszerokośćnawierzchnia
Droga Startowa
nr 1
1500 m50 masfaltowo - betonowa
Droga Startowa
nr 2
3340 m60 masfaltowo - betonowa
Droga Kołowania
nr 1
2200 m14-60 masfaltowo - betonowa
Droga Kołowania
nr 2
2000 m14-60 masfaltowo - betonowa

Cennik zgodnie z regulaminem korzystania z terenu lądowiska i ustalania opłat będącym załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

Kontakt i szczegółowe informacje

Pan Mariusz Kozioł
tel. 515 266 100
e-mail: mariusz.koziol@bialapodlaska.pl

O lotnisku
Historia lotniska
Oferta wynajmu
© 2014-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.